Điều khoản & Điều kiện

Mặc dù tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này đều là các điều khoản tiêu chuẩn về sản phẩm phần mềm nhưng bạn nên đọc toàn bộ chúng.

Thỏa thuận người dùng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Amoeba (sau đây gọi là “Chủ sở hữu”) liên quan đến ứng dụng amoeba dành cho Điện thoại di động (sau đây gọi là “Sản phẩm phần mềm” hoặc “Phần mềm” ). Bằng cách cài đặt Phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép này.

Việc bạn sử dụng Phần mềm (như được chỉ định bên dưới) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong EULA này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của EULA này, đừng cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm.

1. GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Chủ sở hữu cấp cho bạn quyền và giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có giới hạn để sử dụng một bản sao Phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của bạn trên một thiết bị. Các quyền được cấp ở đây tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ EULA này. Phần mềm đang được cấp phép cho bạn và theo đây bạn thừa nhận rằng không có quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu nào đối với Phần mềm được chuyển giao hoặc chuyển nhượng và EULA này không được hiểu là việc bán bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm.

2. HẠN CHẾ SỬ DỤNG: Trừ khi Chủ sở hữu ủy quyền cho bạn phân phối Phần mềm, bạn không được tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm hoặc chuyển Phần mềm từ thiết bị này sang thiết bị khác. Bạn không được dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, đưa vào phần mềm khác hoặc dịch Phần mềm hoặc sử dụng Phần mềm cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Bạn không được sửa đổi, thay thế, thay đổi hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với Phần mềm hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm. Bạn không được thuê, cho thuê, bán lại, cấp giấy phép phụ, chuyển nhượng, phân phối hoặc chuyển giao Phần mềm hoặc giấy phép này theo cách khác. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy sẽ vô hiệu và không có hiệu lực.

3. BẢN QUYỀN: Bạn thừa nhận rằng không có quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm được chuyển giao cho bạn. Bạn cũng thừa nhận rằng quyền sở hữu và toàn quyền sở hữu Phần mềm sẽ vẫn là tài sản độc quyền của Daylio và bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm. Bạn không được xóa hoặc che khuất bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo quyền sở hữu khác của Chủ sở hữu khỏi bất kỳ tài liệu nào có trong gói này hoặc được tải xuống cùng với Phần mềm.

4. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH: Phần mềm được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”, không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Chúng tôi từ chối và không đưa ra bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý và từ chối cụ thể các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của bên thứ ba. Bạn phải chịu toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu suất của Phần mềm. Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có trong Phần mềm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc hoạt động của Phần mềm sẽ không có lỗi.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả do sở hữu, truy cập, sử dụng hoặc trục trặc của Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại về tài sản, mất thiện chí, máy tính hoặc điện thoại di động trục trặc của thiết bị và, trong phạm vi được pháp luật cho phép, thiệt hại về thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do bị trừng phạt do bất kỳ nguyên nhân hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến EULA này hoặc Phần mềm, cho dù phát sinh do vi phạm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc các hình thức khác và Chủ sở hữu có được thông báo hay không về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Bởi vì một số tiểu bang/quốc gia không cho phép một số giới hạn trách nhiệm pháp lý nhất định nên giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép tại khu vực tài phán hiện hành. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không chỉ được áp dụng trong trường hợp bất kỳ điều khoản cụ thể nào về giới hạn trách nhiệm pháp lý này đều bị cấm bởi bất kỳ luật liên bang, tiểu bang hoặc thành phố nào mà không thể được ưu tiên trước. EULA này cung cấp cho bạn các quyền pháp lý cụ thể và bạn có thể có các quyền khác tùy theo khu vực pháp lý. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Chủ sở hữu đối với mọi thiệt hại (trừ khi luật hiện hành yêu cầu) sẽ không vượt quá mức giá thực tế mà bạn phải trả cho việc sử dụng Phần mềm.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ QUẢNG CÁO: Bạn có thể tìm thấy Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trên trang web hoặc trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chúng hoàn toàn.

7. BỒI THƯỜNG: Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Chủ sở hữu không bị tổn hại trước mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ: (i) hành động và thiếu sót của bạn khi sử dụng Phần mềm theo các điều khoản của EULA; hoặc (ii) bạn vi phạm EULA này.

8. THAY ĐỔI: Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này và lưu ý mọi thay đổi.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *