Điều khoản & Điều kiện

Mặc dù tất cả các điều khoản trong thỏa thuận này đều là các điều khoản tiêu chuẩn về sản phẩm phần mềm nhưng bạn nên đọc toàn bộ chúng. Thỏa thuận người dùng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Công ty TNHH Amoeba (sau đây gọi là “Chủ sở hữu”) liên… Continue reading Điều khoản & Điều kiện

Chính sách bảo mật

amoeba Co., Ltd. (“amoeba”) tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng theo luật hiện hành về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân. Quy định bảo mật… Continue reading Chính sách bảo mật